Revízie elektrických zariadení

Technická dokumentácia

Kontrolou technickej dokumentácie zistíme správnosť inštalovaných zariadení

Vizuálna kontrola

Kontrola elektrického zariadenia zmyslami. Zistenie viditeľných závad/porúch.

Merania a skúšky

Meraním a skúškou elektrických parametrov a funkčnosti zistíme zhodu s predpísanými hodnotami.

Revízna správa

Vypracujeme vám kompletnú revíznu správa z prehliadky. Výsledky skúšok a meraní s osvedčením a podpisom.

Ako prebieha revízia elektrických zariadení ?

 • REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ / VÝCHODISKOVÉ, PERIODICKÉ, MIMORIADNE /    V ZMYSLE STN 33 1500, STN 33 2000-6.

 • REVÍZIE BLESKOZVODOV V ZMYSLE STN 34 1390.

 • REVÍZIE AKTÍVNYCH BLESKOZVODOV V ZMYSLE STN 34 1391 A STN 34 1398.

 • REVÍZIE SYSTÉMU OCHRANY PRED BLESKOM LPS V ZMYSLE SÚBORU NORIEM STN EN 62 305.

 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA POČAS POUŽÍVANIA V ZMYSLE STN 33 1600.

 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV V ZMYSLE STN 33 1610.

 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ (PRACOVNÝCH) STROJOV V ZMYSLE STN EN 60 204-1.

 • VYPRACOVANIE PROTOKOLOV O URČENÍ  PROSTREDIA / VONKAJŠÍCH VPLYVOV V ZMYSLE STN 332000-5-51.

 • VYPRACOVANIE JEDNOPÓLOVÝCH SCHÉM SKUTOČNÉHO ZAPOJENIA ELEKTRICKÝCH OKRUHOV V ROZVODNÝCH ZARIADENIACH.

 • ODSTRAŇOVANIE REVÍZNYCH ZÁVAD / NEDOSTATKOV

 • MONTÁŽ A ÚDRŽBA EL. ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

 • ODBORNÉ  PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ V ROZSAHU :
  BF – ZNIŽOVANIE TLAKU PLYNU DO 0,4MPA
  BG – ROZVOD PLYNU S NAJVYŠŠÍM TLAKOM PLYNU NA VSTUPE DO 0,4 MPA
  BH – SPOTREBA PLYNU SPAĽOVANÍM S VÝKONOM OD 5KW DO 0,5MW 

Elektrorevízie - odborné prehliadky a odborné skúšky

VYKONÁVAME V ZMYSLE VYHLÁŠKY MPSVAR Č. 508/2009 Z.Z. A PRÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM. V PRÍPADE ZÁUJMU, RESPEKTÍVE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK K UVEDENÝM PONÚKANÝM SLUŽBÁM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ. TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU A VERÍME, ŽE BUDETE S NAŠIMI SLUŽBAMI SPOKOJNÍ.

Prečo je povinné vykonávať revízie elektrických zariadení

Bezpečnosť

Minimalizovaním riziko úrazu pri práci fyzickej osoby je pre spoločnosť nevyhnutne.

Finančná úspora

Prevencia pred škodami je oveľa menej nákladnejšia ako samotná oprava škôd zapríčinených zlým technickým stavom elektrických zariadení.

Poistenie

Ak nie sú dodržané zákonné povinnosti ako napr. revízia elektrických zariadení poistné plnenie môže byť poisťovňou krátené.

Inšpekcia

Kontroly a inšpekcie preverujú či má právnická osoba povinné revízie elektrických zariadení.

V našej spoločnosti pracujú len kvalifikovaný a správne zaškolený pracovníci

3 zásady

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.