Meracie prístroje

Prístroje, ktoré používame

Meracie prístroje používané pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok (elektrorevízie) elektrických zariadení.
Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

EUROTEST EASI MI 3100 s

multifunkčný revízny prístroj

Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

GIGATESTpro

merač izolačných odporov a prepäťových ochrán

Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

ZEROTESTpro

merač impedancie slučky

Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

KEW 4200

merač zemných odporov / kliešťami bez rozpájania

Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

Metrel MI 2170

tester pracovných strojov

Meracie zariadenia

Elektrické revízie zahŕňajú prehliadku, meranie, skúšanie a vyhotovenie správy o vykonanej revízii. K tomu sú potrebné adekvátne meracie prístroje a dodržiavanie platnej vyhlášky a noriem STN.

Presnosť

Spoľahlivosť

Certifikácia

Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

UT572

merač zemných odporov / pomocné zemné sondy
Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

MI 3309 BT DeltaGT

tester el. spotrebičov a el. náradia
Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka

FLUKE T6-600/EU

skúšačka s otvorenými kliešťami
FLIR TG267
– termokamera

Termovízne meranie

Jedná sa o bezkontaktnú metódu a prevádza sa pri plnom zaťažení elektrického zariadenia a bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky. Termovízia v elektrotechnike nám dokáže odhaliť zvýšenú teplotu v miestach, kde dochádza k zvyšovaniu prechodového odporu a tým ich preťaženiu, ktoré môže mať za dôsledok väčšie poruchy, požiar, zvýšenú spotrebu el. energie a tým aj jej väčšie náklady.

Tiež sa uplatňuje pri revíziách – odborných prehliadkach elektrických zariadení (elektroinštalácie), pretože odbornú prehliadku je možné uskutočniť behom riadnej prevádzky a to bez zásahu do zariadenia. Takto je možné pri pravidelných kontrolách prípadné závady objavovať už v počiatočnom štádiu a to má samozrejme vplyv aj na ekonomiku prevádzky. Pri meraniach na elektrických zariadeniach sa sníma infračervené žiarenie vyžiarené v oblasti nedokonalého spojenia dvoch vodičov, ktorými preteká elektrický prúd. Hlavným kritériom pri rozhodnutí, či ide o zlý spoj nie je iba absolútna teplota spoja, ale hlavne teplotný rozdiel voči ostatným spojom, eventuálne jeho rastúci trend. Následným meraním po oprave spoja možno vyhodnotiť kvalitu opravy spoja. Termovízia je výkonný pomocník pri kontrole a revízii elektrických rozvodov. Meranie oteplenia svoriek, spojov a elektrických zariadení sa uskutočňuje najmenej pri 50% zaťažení. Svorka alebo spoj, ktoré sú v poriadku, nemajú byť teplejšie ako vodič, na ktorý sú svorky pripojené.

Termovízne meranie v elektrotechnike pri odborných prehliakach a odborných skúškach (revíziach) elektrických zariadení.

 • nespornou výhodou termovízneho merania je súčasné zobrazenie a vyhodnotenie niekoľko tisíc bodov a schopnosť nahradenia mnoho meracích zariadení
 • včasná diagnostika porúch a havárií
 • bezkontaktné meranie bez nutnosti odstávky alebo demontáže zariadenia
 • meranie kvality prúdových spojov na všetkých napäťových hladinách
 • preverovanie, či nedochádza k prehrievaniu častí pod napätím vplyvom prechodového odporu
 • prevencia neplánovaných odstávok a kalamitných stavov
 • predchádzanie havárií v dôsledku chybnej montáže zariadenia
 • protokol o meraní môže byť podkladom pre reklamáciu chybnej inštalácie
 • zníženie strát spojených s odstávkou zariadenia
 • rýchlosť a jednoduchosť merania
 • skrátenie času potrebného na identifikáciu závady
Elektrorevízie - Meracie prístroje - Omelka