Revízie bleskozvodov a uzemňovacích sústav

VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) BLESKOZVODY.

Pri atmosférickom výboji sprevádzanom svetelným (blesk) a zvukovým (hrom) efektom dochádza k vyrovnávaniu kladných a záporných nábojov medzi mrakmi alebo medzi mrakom a zemou. Hodnota intenzity bleskových výbojov dosahuje 2 kA až 200 kA. Doba trvania čela výboja je do 10 µs a teplota vodivého kanála môže dosiahnuť niekoľko tisíc °C.

Z hľadiska účinku bleskového výboja na objekt sa rozlišuje:

01

Priamy úder

02

Blízky úder

03

Vzdialený úder

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

  • ohrozenie života alebo zdravia ľudí
  • poruchu s rozsiahlymi dôsledkami
  • výbuch
  • škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote
  • prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom
  • ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.
  • Revízie bleskozvodov

Podklady pre vyhotovenie správy o vykonaní revízie bleskozvodov

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.

STN EN 62305-3: 11/2006 Systém ochrany pred bleskom – LPS

Parametre systému ochranu pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).

Revízie a kontroly bleskozvodov

01

LPL (trieda LPS) I

nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne

02

LPL (trieda LPS) II

školy, supermarkety, katedrály

03

LPL (trieda LPS) III

obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty

04

LPL (trieda LPS) IV

objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Ako často vykonávať revízie bleskozvodov?

Podľa STN 34 1391 sú intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany. Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou. Odporúčame revízne správy nezanedbávať. Podľa prílohy č. 8 vyhláška MPSVaR č. 508/209 Z. z. platia pre elektrorevízie bleskozvodov - prehliadky a skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny tieto lehoty:

  • objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru – dva roky.
  • objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 – dva roky.
  • ostatné objekty (platí aj pre ochranné priestory, ktoré nehraničia so žiadnym priestorom so stupňom nebezpečenstva výbuchu) – päť rokov.

Revíziu aktívneho bleskozvodu vykonáva revízny technik (elektrotechnik-špecialista) s platným osvedčením na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, ktorý by mal byť zaškolený výrobcom alebo dovozcom aktívneho bleskozvodu a mal by mať k dispozícii okrem bežných meracích prístrojov pre revízie aj tester, poprípade prístroj na kontrolu funkčnosti aktívneho zberača bleskozvodu.

Úradná skúška pred uvedením do prevádzky sa vykoná vtedy, ak ochranná sústava s aktívnym bleskozvodom je súčasťou vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A; príslušné zariadenia sú vymenované vyššie. Žiadosť o vykonanie úradnej skúšky podáva subjekt podľa dohodnutých zmluvných vzťahov. Úradnú skúšku vykonajú inšpektori Technickej inšpekcie.

Normy upravujúce revízie elektrických zariadení si môžete pozrieť tu.