Elektrorevízie ručného náradia

Vizuálna kontrola

Kontrola elektrického zariadenia zmyslami. Zistenie viditeľných závad/porúch.

Merania a skúšky

Meraním a skúškou elektrických parametrov a funkčnosti zistíme zhodu s predpísanými hodnotami.

Doklad o revízii náradia

Vypracujeme vám kompletnú revíznu správu z prehliadky. Výsledky skúšok a meraní s osvedčením a podpisom.

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE – REVÍZIE A KONTROLY POČAS POUŽÍVANIA / STN 331600:1995

Elektrické  ručné náradie patrí medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu. Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č.264/99 Z.z. Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia. Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné revízie a kontroly týchto zariadení.

 

REVÍZIA ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

Revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky

Kontroly a revízie elektrického ručného náradia sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Prečo je povinné vykonávať revízie elektrických zariadení

Bezpečnosť

Minimalizovaním riziko úrazu pri práci fyzickej osoby je pre spoločnosť nevyhnutne.

Finančná úspora

Prevencia pred škodami je oveľa menej nákladná ako samotná oprava škôd zapríčinených zlým technickým stavom elektrických zariadení.

Poistenie

Ak nie sú dodržané zákonné povinnosti ako napr. revízia elektrických zariadení poistné plnenie môže byť poisťovňou krátené.

Inšpekcia

Kontroly a inšpekcie preverujú či má právnická osoba povinné revízie elektrických zariadení.

V našej spoločnosti pracujú len kvalifikovaný a správne zaškolení pracovníci

3 zásady

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.