Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

Elektrické spotrebiče rozdeľujeme do 5-tich skupín

Skupina A

Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi.

Skupina B

Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)

Skupina C

Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D

Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.).

Skupina E

Spotrebiče používané k administratívnej činnosti.

Ako vykonávame revízie a kontrolu spotrebičov?

Technická dokumentácia

Kontrolou technickej dokumentácie zistíme správnosť inštalovaných zariadení

Vizuálna kontrola

Kontrola elektrického zariadenia zmyslami. Zistenie viditeľných závad/porúch.

Merania a skúšky

Meraním a skúškou elektrických parametrov a funkčnosti zistíme zhodu s predpísanými hodnotami.

Revízna správa

Vypracujeme vám kompletnú revíznu správu z prehliadky. Výsledky skúšok, meraní s osvedčením a podpisom.

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE – REVÍZIE A KONTROLY SPOTREBIČOV POČAS ICH POUŽÍVANIA / STN 34 1610: 2002

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrické  spotrebiče patrí medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu. Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č.264/99 Z.z.

Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické spotrebiče s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia. Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné revízie a kontroly týchto zariadení.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky

Revízia elektro spotrebičov vždy pozostáva z odbornej prehliadky, odbornej skúšky a vyhotovenia správy o výsledku revízie zariadenia. V súčasnosti platí, že každá revízia elektrického zariadenia musí spĺňať minimálne nasledovné legislatívne či normatívne požiadavky. Normy upravujúce revízie elektrických zariadení.

Prečo je povinné vykonávať revízie elektrických spotrebičov

Bezpečnosť

Minimalizovaním riziko úrazu pri práci fyzickej osoby je pre spoločnosť nevyhnutne.

Finančná úspora

Prevencia pred škodami je oveľa menej nákladnejšia ako samotná oprava škôd zapríčinených zlým technickým stavom elektrických zariadení.

Poistenie

Ak nie sú dodržané zákonné povinnosti ako napr. revízia elektrických zariadení poistné plnenie môže byť poisťovňou krátené.

Inšpekcia

Kontroly a inšpekcie preverujú či má právnická osoba povinné revízie elektrických zariadení.

V našej spoločnosti pracujú len kvalifikovaný a správne zaškolený pracovníci

3 zásady

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.