Revízie elektroinštalácie

Elektrorevízie, resp. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Revíziu – odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia možno definovať ako súhrn úkonov vykonaných spôsobilou, kvalifikovanou a poverenou osobou, ktorými sa preukázateľne kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického. Revízia – odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia spravidla vykonávaná po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie alebo opravy a počas jeho prevádzky. Revíziu elektrického zariadenia, ako kontrolu elektrickej bezpečnosti musí prevádzkovateľ zabezpečí na všetkých vyhradených technických zariadeniach.

V rámci slovenskej praxe máme zaužívané dva rovnocenné termíny v súvislosti s problematikou revízie elektroinštalácie:

Oba uvedené termíny možno chápať ako synonymá a považovať ich za správne, nakoľko rozdiel spočíva len v zdrojoch. Termín „odborná prehliadka a odborná skúška“ je v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., na rozdiel od termínu „revízia“, ktorý je uvádzaný v zmysle príslušných technických noriem (najmä STN 33 2000-6).

01

1. Termín

odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) elektrického zariadenia

02

2. Termín

revízia elektrického zariadenia

Merania a skúšky v elektrických nn inštaláciach v zmysle STN 33 2000-6:2018

Odborná prehliadka je neoddeliteľnou súčasťou revízie elektrickej inštalácie. Je to vizuálne posúdenie elektrickej inštalácie a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením elektrickej inštalácie do stavu pod napätím. Elektrická inštalácia je vzájomne spolupracujúca sústava výrobkov, ktorá je navrhnutá a inštalovaná v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami noriem.

K odbornej prehliadke by teda mal revízny technik pristupovať z hľadiska:

  1. Inštalovaných komponentov, vhodnosťou ich výberu, spôsobu inštalovania, súlad s pokynmi výrobcu s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.
  2. Požiadaviek legislatívy a noriem, výberu a koordinácie ochranných opatrení, ich dodržanie v zmysle konštrukčnej dokumentácie s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.


Normy upravujúce elektrorevízie.

Účelom odbornej prehliadky je najmä potvrdenie, že jednotlivé súčasti pevnej inštalácie:

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.

Prehliadka

Skúška

Výsledná správa

Ako postupujeme?

Pri práci používame overené postupy a pravidlá, ktorými sa riadime.

Revízia (odborná prehliadka a odborná skúška) je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou,meraním a skúšaním zisťuje ich stav z hľadiska bezpečnosti a ochrany. Výsledkom revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia alebo bleskozvodu doplnené o pokyny pre nutné opravy elektrického zariadenia alebo jeho doplnenia.